GDPR Policy

I enlighet med de nya regler och direktiv angående persondatalagring som gäller inom EU, vill vi på Harpans Redovisning visa hur vi lever upp till reglerna och informera er som kunder om vilka rättigheter ni har angående den persondata vi lagrar.

Ändamålet med vår personuppgiftsbehandling:

Personuppgiftsbehandlingen sker i samband med att vi registrerar er som ny kund hos oss. Vi registrerar endast de uppgifter som är relevanta för att vi ska utföra de uppdrag ni givit oss som redovisningsbyrå.

Kategorier av personuppgiftsbehandlingar

Personuppgiftsbehandling kommer att ske för följande typer av personuppgifter samt företagsuppgifter:

  • Namn, personnummer, adress och telefonnummer
  • Företagsnamn och organisationsnummer
  • Ägarförhållanden

Personuppgiftsbehandlingar

De personuppgifter vi registrerat kommer att associeras med de ekonomiuppgifter vi hanterar för er enskillda firma eller som ägare till ert aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Vid ekonomisk eller ideel förening registrerar vi personuppgifter för samtliga i styrelsen.

Tidsperiod under vilken personuppgiftsbehandling kommer att ske

Ovan definerade persondata finns registrerad hos Harpans Redovisning så länge ni är kund hos oss samt 6 månader efter avslutat samarbete för att underlätta eventuell efterhantering som kan uppstå.

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna hanteras endast internt av anställda hos Harpans Redovisning som alla har underteknat ett avtal om tystandsplikt under och efter anställning. I övrigt lämnas uppgifterna ut till berörda myndigheter som Skattemyndigheten samt Bolagsverket.

Rätt att begära rättelse, radering, göra invändningar

Du har rätt att begära rättelse, radering, göra invändningar mot personuppgiftsbehandlingar samt att på begäran få tillgång till de personuppgiftsbehandlingar som görs.

Rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om Bolaget bryter mot personuppgiftslagstiftningen.

Lagenlig personuppgiftsbehandling

Bolaget behandlar dina personuppgifter med lagstöd, inbegripet att känsliga personuppgifter behandlas för att fullgöra skyldigheter eller utöva rättigheter samt ditt personnummer för att kunna säkerställa identifiering.

Personuppgifterna från allmänt tillgängliga källor

Harpans Redovisning behandlar i förekommande fall personuppgifter som erhållits från allmänt tillgängliga källor, såsom till exempel myndighet.

Rätt tillgång till personuppgifter

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Harpans Redovisning behandlar, ändamålen, kategorier av personuppgifter, mottagare eller kategorier därav som personuppgifterna har lämnats till, under vilken tidsperiod som behandling skall ske, din rätt att begära rättelse, radering, begränsningar eller rätt till invändning, rätten att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten och information om varifrån personuppgifterna har insamlats samt förekomst av automatiserat beslutsfattande. Om personuppgifterna överförs till tredje land eller internationell organisation information om skyddsåtgärder som vidtagits. Lämnas begäran i elektronisk form skall informationen till dig lämnas i elektronisk form om inte annat begärs